Tai Chi Videos

If a picture paints a thousand words, imagine what a video can do!  Here, we add videos of our favourite Youtube posts!

Dr Paul Lam's Tai Chi For Arthritis

Daoyin Yangsheng Gong Shi Er Fa

Taiji Yang Sheng Zhang

Wang Hai Jun - Towards the Light